Raadsleden

Johan Feenstra

Johan Feenstra

Fractievoorziter

Economische zaken, Financiën, Centrale huisvesting, grondexploitatie, lokale belasingen
Djoke de Jong

Djoke de Jong

Vice-fractievoorziter

Vice-fractievoorzitter, Presidium, plaatsvervangend voorzitter Gemeenteraad, Voorzitter Commissie Boarger en Mienskip
Johan Langbroek

Johan Langbroek

Commissie Doarp,Sted en Omkriten

Vergunningverlening, Verkeer en Vervoer, Duurzaamheid, Recreatie en Toerisme
Marianne Poelman

Marianne Poelman

Commissie Boarger En Mienskip

Sociaal Domein, waaronder; Werk en Inkomen, Jeugd, Zorg/WMO, Onderwijs en Sport
Paula van der Veer

Paula van der Veer

Commissie Boarger En Mienskip

Kernenbeleid, Jeugdbeleid, Kunst en Cultuur, Frysk
Pieter-Jan Scholtanus

Pieter-Jan Scholtanus

Commissie Doarp, Stêd en Omkriten

Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Monumentenbeleid, Water en Openbare Werken