Uitnodiging Algemene Ledenvergadering PvdA Súdwest-Fryslân

18 maart 2018

Locatie: ‘t Reade Hynder, Het Noard 6, 8731 BB Wommels, 28 maart 2018 om 20.00 uur (zaal open 19:30 uur)

Graag nodigen wij u uit om deze (statutair verplichte) Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen presentielijst
4. Behandeling conceptnotulen ALV 29 november 2017
5. Nieuws vanuit de fractie en wethouder (eerste 86 dagen)
6. Secretarieel jaarverslag 2017
7. Jaarrekening 2017
8. Bestuurszaken
a. Bestuursverkiezing
i. Hans v.d. Broek is aftredend en niet herkiesbaar
ii. Piet Mollema is aftredend en niet herkiesbaar
iii. Het bestuur stelt voor om Thije van de Wall te benoemen als bestuurslid.
iv. Extra kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering melden bij Hester van der Schaaf, via mail hestervanderschaaf@gmail.com of telefonisch via 06-11426913
b. Werkplan 2018
9. Rondvraag
10. Sluiting

Na het officiële gedeelte is er gelegenheid om met elkaar onder het genot van een drankje informeel met elkaar in gesprek te gaan.

Mensen die graag vervoer geregeld willen hebben kunnen contact opnemen met Hester van der Schaaf (06-11426913), Johan Langbroek (06-48151178) of Wigle Sinnema (06-51001909)

Opmerkingen bij de agendapunten:
Ad 4: Notulen worden op verzoek naar u toegezonden. Wilt u dit verzoek richten aan hestervanderschaaf@gmail.com (06-11426913)
Ad 6/7: Ter vergadering is er een aantal gedrukte exemplaren beschikbaar. Wilt u van tevoren deze stukken ontvangen, kunt u dat aangeven via hestervanderschaaf@gmail.com