Speech coalitieakkoord Raadsvergadering 2 januari 2018

8 januari 2018

Vandaag, leggen wij u een Coalitieakkoord voor met als titel “De gemeente Sudwest Fryslân “Ontwikkelt en Verduurzaamt”.

Als Partij van de Arbeid zijn wij blij dat wij dit akkoord al binnen zes weken na de verkiezingen hier in de gemeenteraad kunnen bespreken. De afgelopen weken waren voor de onderhandelaars intensief, maar dat heeft ons ook goed gedaan. We hebben de andere partijen tijdens dit proces (zowel inhoudelijk, als persoonlijk) beter leren kennen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Wij willen de coalitie-onderhandelaars van het CDA, de VVD en GroenLinks dan ook bedanken, met name de heer Offinga die de onderhandelingen als formateur heeft geleid.
Verder bedanken wij mevrouw Heeg en de heer Abma voor de ambtelijke ondersteuning. Jullie inzet was geweldig en jullie bijdragen waren voortreffelijk. Bedankt!

In dit coalitieakkoord worden voor de komende bestuursperiode veel thema’s en ambities beschreven. Vanuit de portefeuille van ons beoogd wethouder mevrouw van Gent, wil ik graag inzoomen op een aantal thema’s uit het akkoord . Deze portefeuilles zijn:
• Wonen
• Cultuur
• Arbeidsparticipatie – Werk
• En Onderwijs

Nieuw voor de PvdA is de portefeuille wonen.

Wonen is maatschappelijk gezien een zeer belangrijk en actueel thema. Ook in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is dat onderkend. Het kabinet wil het woonbeleid richten op meer regionale samenwerking, meer nieuwbouw, voldoende betaalbare woningen en meer verduurzaming.
Gemeenten krijgen vanuit het rijk daarbij meer mogelijkheden de regie te voeren.
Hoe we dat als gemeente gaan aanpakken bepalen we eerst op basis van een behoeften onderzoek.
Moeten we bijvoorbeeld meer inzetten op huurwoningen voor de middeninkomens of moeten we kiezen voor meer goedkope sociale huurwoningen. Dat zijn vragen die wij op grond van het behoeften onderzoek beantwoord willen zien, om daarna concrete acties te benoemen.

Ook in het energieneutraal maken van onze woningen ligt een grote uitdaging.
Om te bepalen wat exact nodig is, zullen er inventarisaties komen welke investeringen in duurzaamheid nodig zijn en wat de investeringskracht is van de woningbouwsector zelf en de private woningmarkt.

Cultuur is ook een nieuwe portefeuille voor de PvdA. Cultuur is heel breed, cultuur verbindt mensen en iedereen komt er mee in aanraking via bijvoorbeeld de muziekles van een familielid , een bezoek aan een museum, het optreden van een muziekkorps, of de boeken die je in de bibliotheek leent. Cultuur zit in de haarvaten van onze gemeente. Deze kracht willen we behouden. De afspraak is daarom dat we niet bezuinigen op cultuur. Integendeel vanuit de beschikbare vrije ruimte van 250.000 euro willen we de culturele instellingen en verenigingen financieel extra gaan compenseren.

2018 belooft op cultureel gebied een bijzonder mooi jaar te worden. In 2018 is Leeuwarden….Fryslân…. Culturele Hoofdstad. Een jaar lang laat Friesland zien wat ze te bieden heeft aan cultuur. De officiële opening van Culturele Hoofdstad 2018 is pas eind januari, maar de feitelijke aftrap was hier gisteravond al in IJlst, met het muziektheaterstuk “De Frijtinker”.
Een succes zo las ik vanmorgen in de krant.

De kunst voor onze gemeente is hoe wij de successen van de Culturele Hoofdstad ook na 2018 kunnen blijven vasthouden en verzilveren.
Het college zal dit voor de gemeenteraad de komende tijd gaan verkennen. In ieder geval, is de ambitie van de coalitie, om jaarlijks een grootschalig evenement te gaan organiseren met landelijke uitstraling. Het ene jaar zal dit een sport evenement zijn; het andere jaar een evenement op het gebied van cultuur.

Ik kom bij de 3e portefeuille en dat is Werk en Participatie. Werk geeft zelfrespect, brengt zelfstandigheid en is de aanjager van integratie.
De meeste van onze inwoners zijn gelukkig aan het werk en weten zich op eigen kracht prima te ontplooien. Maar nog te veel mensen staan aan de kant. De werkloosheid is onder jong en oud nog altijd te hoog. Er zitten er te veel mensen in de bijstand.
Extra inzet blijft nodig en daarom dragen wij als coalitie het college op, om dit jaar met een innovatief uitstroomplan te komen. Op dit moment ontvangen in onze gemeente bijna 2700 mensen een bijstandsuitkering. Dat willen we sowieso met 300 verminderen, zodat we uitkomen met het beschikbare rijksgeld voor de uitkeringen. Mede in relatie tot werk en arbeidsparticipatie kan de 4e portefeuille van ons beoogd wethouder genoemd worden. “Last but not least”, Onderwijs.
Onderwijs is in relatie tot werk en de arbeidsmarkt ook een belangrijk thema.
Zonder een goede opleiding wordt het de komende jaren steeds lastiger een baan te vinden. De arbeidsmarkt verandert snel. Het onderwijs moet daarop blijven aansluiten en anticiperen.
In bepaalde branches zoals de bouw, de industrie en ICT is nu al een krapte te constateren. De gemeente heeft natuurlijk niet een directe invloed op de arbeidsmarkt, maar kan wel faciliteren.
Dat gaat het college doen in een intensief samenwerkingsverband met Onderwijs en Ondernemers.

Naast de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt zal er de komende jaren in de onderwijsportefeuille meer aandacht en inzet nodig zijn om de krimp in de leerlingen aantallen op te kunnen vangen. Prognoses laten zien, dat onze gemeente tot 2030 terug zal gaan van 9000 leerlingen in het basisonderwijs naar 6000. Een krimp van maar liefst 33%.
Dat vraagt in de komende periode van het college een proactieve houding om schoolbesturen te faciliteren bij deze grote uitdaging.

Voorzitter…ik kom tot een afronding.
Het coalitieakkoord is niet volledig. Het is immers een akkoord op hooflijnen. De onderwerpen hebben nog een uitwerking nodig. Het akkoord is niet dicht getimmerd. Dat is een goede zaak.
Het houdt de mogelijkheden open voor de inbreng van u als gemeenteraad maar ook alle anderen om SAMEN onze gemeente sterker en krachtiger te maken.

De PvdA wenst het beoogd college daarbij veel succes toe voor de komende 4 jaren.

Dank u!

Johan Feenstra