7 maart 2017

Snitserdyk: Het spel op de wagen!

Hoe veilig en toekomstbestendig is de huidige Sniterdyk de N354? Dat vroeg de PvdA Súdwest-Fryslân aan het college van Burgemeester en Wethouders tijdens de behandeling van begroting 2017 in de gemeenteraad.

In de loop van 2017 en 2018 wordt door de provincie de verbindingsweg tussen Sneek en Leeuwarden hier en daar opnieuw ingericht. Om de veiligheid op de kruisingen naar Easterwierum (nabij de stroomcentrale) en Raerd te verbeteren komen er in de huidige N354 nog twee ovondes bij. Verder wordt de rijweg nabij Tsienzerburorren opnieuw ingericht en gaat de snelheid omlaag naar 60 km/uur, zo staat in de provinciale plannen van vorig jaar te lezen. Maar zijn deze maatregelen voor de toekomst voldoende? Per dag rijden er bijna 12.000 voertuigen over een bochtige, smalle en onveilige weg. De afgelopen jaren zijn er al diverse wegen in onze provincie fundamenteel vernieuwd.

Bijvoorbeeld de Cetrale As (Dokkum- Drachten), de Waldwei en de verbindingsweg tussen Marssum en Stiens waar ongelijkvloerse kruisingen verdiept zijn aangelegd en waar verkeersveiligheid voorop staat. Moet ook onze gemeente samen met andere betrokkenen, dan niet eens denken aan een grondige verbetering of het verleggen van het huidige tracé van Sneek naar Leeuwarden? Een spreekwoord zegt: dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Over de weg Van Sneek naar Leeuwarden lopen de meningen ook uiteen. Dat bleek de afgelopen weken uit diverse ingezonden artikelen in de kranten naar aanleiding van uitspraken van burgemeester Hayo Apotheker. Dat is goed. Laten we met zijn allen een inhoudelijke discussie voeren over veiligheid, doorstroming, leefbaarheid en landschappelijke inpassing. Het spel is op de wagen en laten we onder aanvoering van de provincie Fryslân nu doorpakken.

Johan Feenstra

Fractievoorzitter PvdA Súdwest-Fryslân.