26 september 2017

Herindeling Fryslân 2018

7 gemeenten, 3 herindelingen en 1 herindelingsadvies

Op 1 januari 2018 willen 7 Friese gemeenten gaan herindelen: het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân. Het voorstel is om deze gemeenten samen te voegen tot 3 nieuwe gemeenten: Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. Door de krachten te bundelen, kunnen we u beter bedienen in de toekomst. De 7 gemeenten hebben samen 1 voorstel voor deze 3 herindelingen gemaakt.

Waarom één herindelingsadvies voor 3 herindelingen?
De 7 gemeenten en de 3 herindelingen zijn verbonden door de opsplitsing van de gemeente Littenseradiel. Deze gemeente splitst zich namelijk op en wordt verdeeld over Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. Daarom hebben de 7 gemeenten 1 herindelingsadvies opgesteld. De nieuwe gemeenten zien er zo uit:

1. Leeuwarden: Leeuwarden, Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel
2. Súdwest-Fryslân: Súdwest-Fryslân en een deel van Littenseradiel
3. Waadhoeke: Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en deels Littenseradiel

Op vrijdag 9 juni is de herindelingswet gepubliceerd in het staatsblad. Met de publicatie is de wet in werking getreden. Het wetsontwerp was op dinsdag 7 maart aan de orde in de Eerste Kamer. Het voorstel is als hamerstuk afgedaan. De ministerraad heeft op 2 september ingestemd met het herindelingsvoorstel aan de Raad van State. Dat betekent dat de wetsvoorstellen nu ingediend worden bij de Tweede Kamer, op dat moment zijn de teksten ook openbaar. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindelingen per 1 januari 2018. Op 28 juni hebben Gedeputeerde Staten (GS) een positieve zienswijze vastgesteld over de herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân. Het College adviseert het kabinet in te stemmen met de herindeling. Samen met het herindelingsadvies van de gemeenten dient dit voor 1 juli aan de minister van BZK te worden verzonden. Op de website van onze eigen gemeente vindt u meer informatie over de herindeling.

De verkiezingen voor de gemeenteraad vindt 22 november a.s. plaats.