19 september 2017

Algemene Ledenvergadering van de PvdA Súdwest-Fryslân

Dinsdag 3 oktober 2017 om 20.00 uur (zaal open 19:30 uur)

Café Vellinga
Korte Veemarktstraat 11, SNEEK

Graag nodigen wij u uit om deze belangrijke Algemene Ledenvergadering bij te wonen.
Op 22 november 2017 zijn er gemeenteraadverkiezingen. De afgelopen maanden is er door de fractie, het bestuur en de kandidaatstellingscommissie hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de PvdA Súdwest-Fryslân in november 2017 klaar is voor de gemeenteraadsverkiezingen. De definitieve kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma worden vastgesteld tijdens deze vergadering. De laatste officiële stap voordat de verkiezingscampagne los kan barsten!

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen presentielijst
4. Behandeling conceptnotulen ALV 21 juni 2017
5. Vaststellen verkiezingsprogramma 2018-2022
6. Vaststellen kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen november 2017
7. Lijstverbinding met GroenLinks (n.a.v. ALV 21 juni)
8. Lijsttrekker en fractievoorzitter aan het woord
9. Presentatie campagne activiteiten gemeenteraadsverkiezingen
10. Rondvraag
11. Sluiting

De vergadering zal uiterlijk 22:00 uur eindigen.

Mensen die graag vervoer geregeld willen hebben kunnen contact opnemen met Hester van der Schaaf (06-11426913), Johan Langbroek (06-48151178) of Wigle Sinnema (06-51001909)

Opmerkingen bij de agendapunten:
Ad 4: Verslag wordt op verzoek naar u toegezonden. Wilt u dit verzoek richten aan hestervanderschaaf@gmail.com (06-11426913)
Ad 5: Ter vergadering is er een aantal gedrukte exemplaren van het verkiezingsprogramma beschikbaar. Wilt u zo’n exemplaar ontvangen, kunt u dat aangeven via hestervanderschaaf@gmail.com. De opmerkingen zoals tijdens de ALV op 21 juni naar voren zijn gekomen zijn hierin verwerkt
Ad 6: Kandidatenlijst wordt op verzoek naar u toegezonden. Wilt u dit verzoek richten aan hestervanderschaaf@gmail.com (06-11426913)