Onderhavige armoede-aanpak is tot stand gekomen in samenwerking met betrokken inwoners en organisaties, zoals bijvoorbeeld de WWB cliëntenraad en het Wmo-platform. Andere betrokken organisaties zijn: de voedselbank, Zonnebloem, cliëntenraad Tellens, Uitkeringsgerechtigden steunpunt Sneek (UGS), diaconaal opbouwwerk, Timpaan samenlevingsopbouw en Stichting Kind in Armoede. Van Gent: “Omdat armoede niet alleen een financieel, maar juist een sociaal probleem is, ligt de oplossing niet in meer financiële regelingen, maar in een brede maatschappelijke aanpak.”

Psychische druk op huishoudens

Leven in armoede legt grote psychische druk op mensen. Dit zorgt ervoor dat er in een huishouden met financiële zorgen vaak ook andere problemen zijn. Inwoners dreigen hierdoor buitengesloten te raken. Het op orde hebben van de financiële huishouding, gezondheid en veiligheid is een voorwaarde om mee te doen in onze samenleving.

Met het actieplan wil de gemeente:

 1. jongeren financieel bewust maken
 2. volwassenen helpen hun geldzaken op orde te krijgen
 3. armoede onder ouderen in kaart brengen en aanpakken
 4. signalen van armoede (her)kennen en per gebied actie ondernemen
 5. vrijwilligerswerk stimuleren en ervaringsdeskundigen inzetten
 6. vrijwilligersorganisaties faciliteren om kwetsbare inwoners te helpen geldzaken op orde te krijgen
 7. (nood)fondsen, diaconie in kaart brengen en ervoor zorgen dat mensen elkaar vinden
 8. de samenwerking tussen vrijwilligers, mantelzorgers en professionele zorgaanbieders versterken
 9. meer ruimte geven aan particuliere initiatieven om armoede te bestrijden
 10. schulddienstverlening en bewindvoering slim inzetten zodat inwoners weer regie krijgen over hun eigen financiën
 11. wanbetaling voorkomen door problemen eerder te signaleren
 12. verordeningen en beleidsregels aanpassen zodat meer maatwerk mogelijk is

De zes gebiedsteams die actief zijn in beide gemeenten hebben een belangrijke rol deze nieuwe armoede-aanpak.

Van Gent: ” We investeren in het versterken van de eigen kracht en de informele ondersteuning. Dit doen we door het organiseren van bijeenkomsten en trainingen voor inwoners en vrijwilligers. Er komt een pilot voor het opbouwen van het sociaal netwerk in de vorm van een weekendschool. We helpen kinderen hun toekomstperspectieven te verbreden, het zelfvertrouwen vergroten, talenten van leerlingen helpen benutten. De benodigde middelen komen uit de begroting van het sociale domein. Als randvoorwaarde wordt er voor gepleit dat de huidige middelen voor het armoedebeleid niet worden meegenomen in bezuinigingen. We vertrouwen er op dat tijdens de besparingsdialoog de mienskip en de raad oog heeft voor wat nodig is voor armoedebestrijding”.